Web Link
  » กรมโยธาธิการและผังเมือง
  » วิศวกรรมสถานแห่งชาติ
  » สภาวิศวกร
  » สภาสถาปนิก
  » ข่าวสารจราจร
  » ราคาวัสดุก่อสร้าง
  » ราคาน้ำมัน
  » สภาพอากาศ
  » ข่าวสาร อสังหาริมทรัพย์
Untitled Document
Untitled Document
บริการของบริษัท
บริหารโครงการ(Project Management) บริหารงานก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง(Construction Management) วางแผนงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ อาคารพักอาศัย คอนโดมิเนียม อาคารสำนักงาน โครงการอสังหาริมทรัพย์ โรงงานและคลังสินค้า
บริการงานออกแบบทางด้านวิศวกรรมโครงสร้างงานสถาปัตยกรรม
ตรวจสอบปริมาณงานก่อสร้าง และปริมาณราคา Cost Control

 
 
Home : About us : Project Reference : Services : Contact us
Copyright 2011 © www.api-property.com All Rights Reserved. Powered by ThaiWeb
62/112 หมู่บ้านนันทนาการ์เด้นท์ ซอยแจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด17 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : Tel. +66(0) 2962-0015 โทรสาร : Fax. +66(0) 2962-0016