Web Link
  » กรมโยธาธิการและผังเมือง
  » วิศวกรรมสถานแห่งชาติ
  » สภาวิศวกร
  » สภาสถาปนิก
  » ข่าวสารจราจร
  » ราคาวัสดุก่อสร้าง
  » ราคาน้ำมัน
  » สภาพอากาศ
  » ข่าวสาร อสังหาริมทรัพย์
Untitled Document
Untitled Document
             บริษัท แอ็ดวานซ์ พร็อพเพอร์ตี้ อินทิเกรชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์
ในการเป็นผู้ชำนาญทางด้าน การบริหารโครงการ ที่ปรึกษางานก่อสร้าง รวมถึงการให้
คำปรึกษา ออกแบบทางด้านวิศวกรรมและงานสถาปัตยกรรม เพื่อให้งานก่อสร้างได้บรรลุ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ทั้งในเรื่องของต้นทุนการก่อสร้าง ระยะเวลาและคุณภาพ
   
 
 
 
Home : About us : Project Reference : Services : Contact us
Copyright 2011 © www.api-property.com All Rights Reserved. Powered by ThaiWeb
62/112 หมู่บ้านนันทนาการ์เด้นท์ ซอยแจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด17 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : Tel. +66(0) 2962-0015 โทรสาร : Fax. +66(0) 2962-0016